1. Nota prawna

1.1. Dane identyfikacyjne podmiotu świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego

Zgodnie z artykułem 10 hiszpańskiej ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, informujemy, że XTONE, spółka należąca do PORCELANOSA S.A.U., z numerem identyfikacji podatkowej A-12016085, zarządza zawartością strony internetowej www.xtone-surface.com, z zarejestrowanym w tym celu adresem Carretera Nacional 340, Km. 56,2 12540 Vila-real (Castellón, Hiszpania).

W przypadku chęci skontaktowania się z nami, można to zrobić pod wskazanym wyżej adresem, jak również pod telefonem: (+34) 964 525 200.

1.2. Akceptacja i ważność warunków ogólnych i szczegółowych

Zarówno nawigacja, jak i korzystanie i/lub zamawianie produktów oferowanych na tej stronie internetowej nadaje Państwu status Użytkownika i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z Warunków Ogólnych i ewentualnie Warunków Szczególnych obowiązujących w momencie, gdy Państwo jako Użytkownik wchodzą na stronę internetową.

W związku z tym Użytkownik musi uważnie przeczytać Warunki Ogólne za każdym razem, gdy zamierza korzystać z witryny internetowej, jak również, o ile dotyczy, odpowiednie Warunki Szczególne za każdym razem, gdy zamierza korzystać z danych treści lub usług.

W każdym przypadku XTONE zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozszerzenia i zmiany, w każdej chwili i bez uprzedzenia, prezentacji, konfiguracji i zawartości strony internetowej, jak również do czasowego zawieszenia prezentacji, konfiguracji, specyfikacji technicznych i usług strony internetowej, w ten sam sposób.

2. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

2.1. Obowiązki związane z użytkowaniem

Użytkownik jest świadomy i dobrowolnie oraz wyraźnie akceptuje, że korzystanie ze strony internetowej odbywa się w każdym przypadku na jego wyłączną odpowiedzialność.

Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków i zasad użytkowania oraz do postępowania zawsze zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i wymogami dobrej wiary, z zachowaniem staranności odpowiedniej do charakteru usługi, z której korzysta, oraz do powstrzymania się od korzystania z tej strony internetowej w sposób, który mógłby utrudnić, uszkodzić lub pogorszyć jej normalne funkcjonowanie, własność lub prawa właściciela (XTONE.), pozostałych Użytkowników lub ogólnie osób trzecich.

W szczególności, nie ograniczając w ten sposób zobowiązań podjętych przez Użytkownika zgodnie z poprzednim punktem, Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z tej strony do:

 • Nie wprowadzać, nie przechowywać ani nie rozpowszechniać na stronie internetowej lub z niej żadnych informacji lub materiałów, które są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, zawierające groźby, ksenofobiczne, nawołujące do przemocy lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, ideologię, religię lub które w jakikolwiek sposób naruszają moralność, porządek publiczny, prawa podstawowe, wolności publiczne, honor, prywatność lub wizerunek i prawa osób trzecich, jak również XTONE. i ogólnie, które naruszają obowiązujące przepisy hiszpańskie oraz przepisy kraju zamieszkania.

 • Nie wprowadzać, nie przechowywać ani nie rozpowszechniać za pośrednictwem witryny żadnego programu komputerowego, danych, wirusa, kodu ani żadnego innego pliku, który mógłby spowodować uszkodzenie lub jakąkolwiek zmianę w witrynie, w którejkolwiek z usług lub w którymkolwiek z urządzeń, systemów lub sieci XTONE. któregokolwiek z Użytkowników lub ogólnie osób trzecich, co mogłoby uniemożliwić jej normalne funkcjonowanie.

 • Nie niszczyć, nie zmieniać, nie używać, nie czynić bezużytecznymi lub uszkadzać danych, informacji, programów, dokumentów elektronicznych lub ogólnie plików należących do XTONE., Użytkowników lub osób trzecich.

XTONE. może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmodyfikować niniejsze Warunki Ogólne oraz ewentualne Warunki Szczególne, publikując je na stronie internetowej w taki sposób, aby były znane Użytkownikom.

2.2. Zwolnienie z odpowiedzialności

XTONE. nie ponosi odpowiedzialności:

 • Ogólnie rzecz biorąc, w odniesieniu do niewłaściwego korzystania z jej strony internetowej. Użytkownicy muszą korzystać z niej w sposób właściwy, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, a właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie.

 • W odniesieniu do ewentualnych braków technicznych. XTONE. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w usługach spowodowane usterkami w sieci elektrycznej, w sieci połączeń danych, w serwerze lub w innych usługach.

 • Odnośnie dostępu osób trzecich do swojego systemu. XTONE. podejmie niezbędne techniczne środki ostrożności w celu ochrony danych i informacji, do których ma dostęp, ale nie będzie ponosić odpowiedzialności za działania osób trzecich, które naruszając ustalone środki bezpieczeństwa, uzyskają dostęp do wyżej wymienionych danych.

 • XTONE. stale inwestuje w środki technologiczne, które próbują zminimalizować ryzyko pojawienia się wirusów i podobnego oprogramowania oraz nieautoryzowanych treści w swoich systemach informacyjnych. Niezależnie od powyższego, Użytkownik jest świadomy, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie niezawodne i że w związku z tym XTONE. nie może zagwarantować nieistnienia wirusów lub innych elementów, które mogą spowodować zmiany w systemach komputerowych Użytkownika (oprogramowanie i sprzęt) lub w jego dokumentach elektronicznych i plikach w nich zawartych za pomocą nieautoryzowanego oprogramowania, wirusów, trojanów i wszelkiego rodzaju oprogramowania znanego jako złośliwe oprogramowanie, i zwalnia XTONE. z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać ze złośliwego oprogramowania zawartego w zabiegach udostępnionych na tej stronie internetowej.

2.3. Stosowanie hiperłączy

Użytkownicy Internetu, którzy chcą wprowadzić linki z własnych stron internetowych do Strony Internetowej, muszą uzyskać uprzednie pisemne upoważnienie od XTONE. oprócz spełnienia warunków wyszczególnionych poniżej, przy czym nieznajomość tych warunków nie uchyla odpowiedzialności wynikającej z ustawy.

Link będzie odsyłać tylko do strony głównej lub głównej strony WWW, ale nie może jej w żaden sposób powielać (linki inline, kopiowanie tekstów, grafiki, itp.). Zabrania się w każdym przypadku, zgodnie z obowiązującymi w każdym czasie przepisami prawa, tworzenia wszelkiego rodzaju ramek otaczających stronę internetową lub umożliwiających wizualizację treści poprzez adresy internetowe inne niż adresy strony internetowej oraz w każdym przypadku, gdy są one wizualizowane łącznie z treściami spoza strony internetowej w taki sposób, że: (I) wywołuje lub może wywołać u użytkowników błąd, dezorientację lub oszustwo co do prawdziwego pochodzenia usługi lub Treści; (II) wiąże się z aktem nieuczciwego porównania lub imitacji; (III) służy wykorzystaniu renomy marki i prestiżu XTONE. lub (IV) w jakikolwiek inny sposób jest zabronione przez obowiązujące przepisy.

Strona wprowadzająca link nie może zawierać żadnych fałszywych, niedokładnych lub błędnych stwierdzeń dotyczących XTONE., jej kierownictwa, pracowników, klientów lub jakości świadczonych przez nią usług.

W żadnym wypadku na stronie, na której znajduje się link, nie można stwierdzić, że XTONE. wyraziła zgodę na umieszczenie linku lub że w inny sposób sponsoruje, współpracuje, sprawdza lub nadzoruje usługi nadawcy.

Użycie jakiegokolwiek słownego, graficznego lub mieszanego znaku towarowego lub innego znaku rozpoznawczego XTONE. na stronie nadawcy jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo lub wyraźnie upoważnionych przez XTONE. i pod warunkiem, że w tych przypadkach dozwolony jest bezpośredni link do strony internetowej w sposób określony w niniejszej klauzuli.

Strona ustanawiająca link musi wiernie przestrzegać prawa i w żadnym wypadku nie może udostępniać ani linkować do własnych lub obcych treści, które: (I) są niedozwolone, szkodliwe lub sprzeczne z moralnością i dobrymi obyczajami (pornograficzne, brutalne, rasistowskie itp.); (II) wywołują lub mogłyby wywołać u Użytkownika fałszywe wyobrażenie, że XTONE. podpisuje się pod, popiera, popiera lub w jakikolwiek sposób popiera idee, wypowiedzi lub wyrażenia, legalne lub nielegalne, nadawcy; (III) są nieodpowiednie lub nie mają związku z działalnością XTONE. ze względu na miejsce, treść i tematykę strony internetowej nadawcy. Podobnie Użytkownik powinien powstrzymać się od umieszczania na stronie internetowej hiperłącza (dalej "link") kierującego do strony internetowej, która zawiera niedozwolone informacje lub treści, sprzeczne z moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz z porządkiem publicznym.

W żadnym wypadku ustanowienie Hiperłącza nie oznacza istnienia relacji pomiędzy XTONE. a właścicielem witryny lub strony internetowej, na której ustanowione jest Hiperłącze, ani też akceptacji lub zatwierdzenia przez XTONE. jego treści lub usług. W każdym przypadku XTONE. zastrzega sobie prawo do zakazania lub zablokowania hiperłącza do sieci w dowolnym momencie, zwłaszcza w przypadku niezgodności z prawem działalności lub zawartości strony internetowej, na której znajduje się hiperłącze.

XTONE. nie oferuje ani nie komercjalizuje we własnym imieniu lub za pośrednictwem osób trzecich informacji, treści i usług dostępnych na stronach połączonych, nie zatwierdza, nie nadzoruje ani nie kontroluje w żaden sposób treści i usług oraz wszelkich materiałów o jakimkolwiek charakterze istniejących na tych stronach, przy czym Użytkownik ponosi wyłącznie odpowiedzialność za ich przeglądanie.

2.4. Własność intelektualna i przemysłowa

Struktura, projekt i forma prezentacji elementów dostępnych na tej stronie internetowej (grafiki, obrazy, zdjęcia, próbki i materiały, które się na niej pojawiają, technologie przemysłowe, pliki, loga, kombinacje kolorów i wszelkie elementy podlegające ochronie) są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej należącymi do XTONE. lub do których uzyskano odpowiednie prawa użytkowania.

Zabronione jest powielanie, przekształcanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie i ogólnie każda inna forma eksploatacji, częściowa lub całkowita, elementów, o których mowa w poprzednim punkcie. Ich publikacja na innych stronach internetowych lub w innych mediach cyfrowych lub pisemnych wymaga wyraźnej zgody właściciela strony internetowej, a w każdym przypadku musi zawierać wyraźne odniesienie do własności wyżej wymienionych praw własności intelektualnej XTONE.

Wykorzystanie znaków rozpoznawczych (znaki towarowe, nazwy handlowe) jest niedozwolone, chyba że za wyraźną zgodą prawowitych właścicieli.

O ile XTONE nie wyrazi na to wyraźnej zgody, niedozwolone są linki do "stron końcowych", "ramek" i innych podobnych manipulacji. Linki muszą zawsze prowadzić do głównej strony lub strony głównej witryny.

3. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Ogólne podlegają hiszpańskiemu prawu powszechnemu i, o ile nie ustalono inaczej w obowiązujących przepisach (w tym przepisach dotyczących konsumentów i użytkowników), wszelkie konflikty strony poddają sędziom i sądom w Vila-real, Castellón (Hiszpania).

Ochrona danych osobowych

Odpowiedzialność za leczenie

XTONE. Carretera Nacional 340, Km. 56,2 de 12540 Vila-real (Castellón), Hiszpania. Tel: 964 525 200 www.xtone-surface.com

Cel leczenia

Utrzymanie nawiązanych relacji handlowych, jak również informowanie Państwa poprzez elektroniczne komunikaty handlowe o naszych produktach i usługach.

Okres przechowywania

Z jednej strony, informacje księgowe i podatkowe będą przechowywane w okresach wymaganych do wypełnienia zobowiązań prawnych.

W odniesieniu do wysyłania reklam, możemy zachować wspomniane informacje i wysyłać Państwu reklamy tak długo, jak długo nie wyrażą Państwo sprzeciwu.

Legitymacja

Istnienie stosunku umownego, uzasadnionego interesu i zgody, odpowiednio do każdego celu i ewentualnego przyporządkowania.

Odbiorcy danych (przypisanie lub przekazanie).

 • Dane mogą być przekazywane spółkom z Grupy, gdy upoważnisz je do otrzymywania reklam.

 • Spółki tworzące Grupę Porcelanosa są wymienione w następujących linkach: www.porcelanosa.com/empresas.php y www.porcelanosa.com/buscador-de-tiendas.php

 • Dane mogą być przekazywane lub komunikowane, w stosownych przypadkach, podmiotom bankowym w celu przeprowadzenia windykacji lub płatności, a także na żądanie Organów Administracji Publicznej, Sądów lub Trybunałów.

 • Dane mogą być przekazywane innym spółkom Grupy, których działalność jest związana z zakupionym produktem.

DPO/DPD

Z Inspektorem Ochrony Danych Grupy PORCELANOSA można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: dpo@porcelanosagrupo.com lub kontaktując się telefonicznie pod numerem tel: 964 507 140.

Prawa

Mogą Państwo skorzystać z praw dostępu, sprostowania, anulowania, przenoszenia, zatajenia lub, w stosownych przypadkach, sprzeciwu. Aby skorzystać z tych praw, należy złożyć pismo na adres wskazany powyżej.

Należy w nim określić, którego z tych praw domagają się Państwo zaspokojenia, a z kolei do pisma należy dołączyć kserokopię DNI lub równoważnego dokumentu tożsamości. W przypadku działania przez przedstawiciela, prawnego lub dobrowolnego, należy również dostarczyć dokument potwierdzający reprezentację oraz dokument tożsamości tegoż.

Podobnie możesz skorzystać z prawa do ochrony danych osobowych, składając skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.agpd.es).

O wykorzystaniu "ciasteczek ".

"Cookies" to małe pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na komputerach użytkowników, które pozwalają stronie internetowej rozpoznać powtarzających się użytkowników, ułatwiają dostęp do strony i umożliwiają zbieranie informacji w celu poprawy zawartości.

Pliki "cookies" używane przez PORCELANOSA GRUPO AIE nie dostarczają danych osobowych użytkowników, ani nie mogą być kojarzone z osobą. Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki "cookies" były dostępne na tej stronie, może wyłączyć instalację plików "cookies" ze swojego komputera poprzez osobiste ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w pomocy przeglądarki.

© Copyright 2023 XTONE Kopiowanie w całości lub w części jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.